Fagfolk

Læs mere om projektet og hent forskellige materialer om PTOKS.

Baggrund
Hvert år er der i Danmark over 100.000 indlæggelser af børn. Internationale studier viser at 8,5 – 14 % af de hjertestop som forekommer uden for intensive afdelinger involvere pædiatriske patienter. Hos indlagte patienter kan mange tilfælde at kritisk forværring i patientens tilstand og dødsfald potentielt forudsiges og forhindres. Trods dette viser flere undersøgelser at manglende erkendelse af alvorligheden af sygdommen, undladelse af at måle og fortolke ændringer i vital parameter korrekt er et fortsat problem.

Formål
Formålet er at udvikle og undersøge om et risikoscoringssystem også kaldet Pædiatrisk Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom (PTOKS) optimerer opsporingen af det akut kritisk syge barn og forebygger livstruende situationer og dermed nedbringer antallet af uventede indlæggelser på intensiv afdeling, hjertestop og dødsfald.

Design
Ph.d. studiet er et multi-center studie. studiet består af dels kvantitative delstudier og et kvalitativt evalueringsstudie.

Delstudierne anvender forskellige forskningdesign:

  • Et retrospektivt kohorte studie som afdækker og beskriver livstruende situationer hos indlagte børn og uventet indlæggelse på intensiv
  • Reliabilitets studie med fokus på inter-observer reliabilitet
  • RCT interventionsstudie – hvor indlagte børn vil blive randomiseret til 2 forskellige PTOKS modeller
  • Evalueringsstudie – fokusgruppe interview med henholdsvis sygeplejersker med flere års pædiatrisk erfaring samt sygeplejersker som er nye i det pædiatriske speciale

Studiets primære hypotese er at implementering af PTOKS vil have signifikant effekt på:

  • antallet af uventede indlæggelser på intensiv afdeling hos allerede indlagte børn
  • antallet af børn med erkendt akut kritisk forværring
  • tiden fra observation af akut kritisk forværring til adækvat handling

Udvikling og implementering af PEWS forventes at kunne medvirke til at færre børn udvikler akut og kritisk tilstande og nedbringe antallet af indlæggelse på intensiv afdelinger, hjertestop og dødsfald, samt styrke sygeplejerskernes kompetencer.